REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PuraNatura

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym PuraNatura znajdującym się pod adresem elektronicznym puranatura.pl, zwany dalej: ?strona internetowa?.
 2. Przed złożeniem Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 5. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 6. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

 • 1 – Postanowienia Ogólne

 

 1. Sklep internetowy PuraNatura, działający pod adresem puranatura.pl prowadzony jest przez firmę:

 

PuraNatura Teresa Gujska

Ul. Sarmacka 16/119,

02-972 Warszawa 

NIP 521238136 

 

Zwaną dalej: „Sprzedającym”.

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym zamówienie, zwanym dalej: ?Kupującym?.
 2. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 2 – Oferowane przedmioty

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie PuraNatura są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.
 3. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, kształtu przedmiotu.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową i drogą mailową.
 6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 7. Zamówienie jest skuteczne, tylko wtedy, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 8. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 

 • 3 – Ceny

 

 1. Ceny przedmiotów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.
 2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych. Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zamieszonych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży

 

 • 4 – Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar Kupujący powinien na własny koszt zwrócić na adres:

 

PuraNatura Teresa Gujska

Sarmacka 16/119

02-972 Warszawa

 

 • 5 – Formy płatności

 

 1. Za zamówione przedmioty Kupujący może zapłacić wybierając:
 • Przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego;
 • Za pośrednictwem systemu PayPal;

 

 • 6 – Czas realizacji zamówienia i dostawa

 

 1. Zamówienie jest wysyłane w przeciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie. W  przypadku płatności kartą wysyłka zamówienia następuje w przeciągu 2 dni roboczych od daty pozytywnej autoryzacji płatności. Z powyższego terminu wyłączone są przedmioty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Dostawa realizowana jest w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Dostawcy lub Kupującego, (jak np. błędnie podany adres wysyłki).

 

 

 • 7 – Reklamacje i Odstąpienie od umowy

 

 1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres biuro@puranatura.pl. Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, dokładny opis wady.

 

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego.

 

 1. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia przedmiotu powstałe w trakcie świadczenia usług dostawczych jak również uszkodzenia mechaniczne lub użytkowanie towaru niezgodnie z jego właściwościami oraz sposobem konserwacji tkaniny. Naturalną właściwością tkaniny lnianej jest jej stopniowe zmiękczanie się oraz rozjaśnianie koloru pod wpływem prania. Zmiany te nie będą podstawą do przyjęcia reklamacji.

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).